Bellen Contact

Algemene verkoopvoorwaarden

DEEL 1: ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VAN DE VESTIGING


ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De reservering wordt overeengekomen met verhuurder Jacqueline ROUSSEAU voor de Clos du Ry de Snaye.

jacqueline-rousseau@proximus.be

+32 486 73 15 88


Het contract is een toeristisch huurcontract (of ook: seizoenshuur). De huurperiode vormt een essentiële voorwaarde, zonder welke het contract niet tot stand zou zijn gekomen.

De huurder kan zijn hoofdverblijfplaats niet vestigen in het gehuurde gebouw.


De huurder is verplicht de in de huurprijs aangekondigde maximale capaciteit te respecteren.Elke overtreding van deze clausule kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van dit contract, ten gevolge van de schuld van de huurder, waarbij het huurbedrag definitief verworven blijft door de verhuurder.

De huurder dient op de aangegeven dag en op de aangegeven tijdstippen te arriveren. Bij te late of vertraagde aankomst dient de huurder de verhuurder hiervan op de hoogte te stellen.


ARTIKEL 2: VOORWAARDEN VOOR HET SLUITEN VAN HET CONTRACT

De huur wordt effectief door betaling van de prijs van het verblijf (100% van het bedrag), geïnd via het beveiligde betalingssysteem (Stripe) bij online boeking;


Tenzij anders vermeld in het gereserveerde aanbod, omvat de prijs van het verblijf niet:

· Borg: € 180,00 te betalen bij aankomst

· Lakens:te betalen en te voorzien door de huurder

  

ARTIKEL 2bis: DE AANBETALING

De borg, ter hoogte van € 180 (honderdtachtig euro), wordt bij aankomst contant gestort.

Verhuurder behoudt zich het recht voor om de toegang tot het etablissement te weigeren indien de waarborgsom niet wordt betaald.


De borg wordt binnen 7 dagen na vertrek gerestitueerd als er geen schade is aan de accommodatie, de bijgebouwen en de omliggende gebieden.


De waarborgsom is bedoeld ter dekking van alle schulden waarvoor de huurder bij teruggave van het pand aansprakelijk kan blijven jegens de verhuurder.

In geval van een geschil kan de verhuurder, onder zijn verantwoordelijkheid, de waarborgsom inhouden totdat de verantwoordelijkheden duidelijk zijn vastgesteld.

Indien blijkt dat de huurder niet aansprakelijk is voor de gevorderde bedragen en dat de waarborgsom geheel of gedeeltelijk moet worden terugbetaald, is de verhuurder over het uiteindelijk terug te betalen bedrag een rente verschuldigd tegen de wettelijke rente.


ARTIKEL 3: SOLIDARITEIT

Bij meerdere huurders is degene die de reservering heeft gemaakt verantwoordelijk voor de schulden en vorderingen van alle huurders.


ARTIKEL 5: ANNULERINGEN – VOORTIJDIG VERTREK – NO-SHOW


a) Annulering door de huurder

Elke annulering moet per aangetekende brief of e-mail worden gemeld en aan de verhuurder worden gericht.

De annuleringsvoorwaarden vastgelegd in het elektronische bestelformulier (voucher) zijn van toepassing.


In geval van overmacht (of handelen van de prins) voor de ene of de andere partij:

1. De datum van uitvoering van het contract wordt uitgesteld naar een tussen partijen overeen te komen latere datum (voucher voor een bedrag gelijk aan dat van de reservering, in mindering te brengen op een toekomstig verblijf).


2. Het contract wordt in onderling overleg tussen beide partijen opgezegd en alle reeds door verhuurder ontvangen bedragen worden aan huurder terugbetaald


b) Annulering door verhuurder

Elke annulering dient per aangetekende brief of e-mail te worden gemeld en aan de huurder te worden gericht.

De annuleringsvoorwaarden vastgelegd in het elektronische bestelformulier (voucher) zijn van toepassing.


In geval van overmacht (of handelen van de prins) voor de ene of de andere partij:

1.De datum van uitvoering van het contract wordt uitgesteld naar een latere datum die tussen partijen moet worden overeengekomen (voucher voor een bedrag gelijk aan dat van de reservering, af te trekken van een toekomstig verblijf).


2. Het contract wordt in onderling overleg tussen beide partijen opgezegd en alle reeds door verhuurder ontvangen bedragen worden aan huurder terugbetaald


c) Voortijdig vertrek

Het voortijdig vertrek van de huurder heeft geen enkele terugbetaling, zelfs niet gedeeltelijk, van de prijs van het verblijf tot gevolg.


d) No-show van de huurder (no-show)

Indien de huurder niet komt opdagen binnen de 24 uur volgend op de aankomstdatum vermeld op het contract:

· de reservering vervalt automatisch;

· de betalingen blijven bij de verhuurder, die zich het recht voorbehoudt het saldo van de huurder te vorderen;

· de verhuurder kan over zijn eigendom beschikken.


ARTIKEL 6: VERANTWOORDELIJKHEDEN – VERZEKERING

 

a) Brandverzekering

De huurder dient verzekerd te zijn door een Brandverzekering (resort) voor eventuele schade die hij aan het gebouw en het gehuurde meubilair toebrengt.


De huurder verklaart, na dit te hebben geverifieerd, voor dergelijke risico's gedekt te zijn door zijn persoonlijke brandverzekering (resortverzekering).


In geval van wanprestatie verbindt de huurder zich ertoe een contract af te sluiten dat dit risico dekt, uiterlijk op de dag van het betreden van het gehuurde goed.


b) Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (privéleven)

De huurder verklaart dat hij verzekerd is voor een familiale burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (privéleven).


In geval van wanprestatie verbindt de huurder zich ertoe een contract af te sluiten dat dit risico dekt, uiterlijk op de dag van het betreden van het gehuurde goed.


ARTIKEL 8: GEBRUIK EN BEZETTING VAN HET GEBOUW

De huurder verbindt zich ertoe zich respectvol te gedragen tegenover de bewoners en de omgeving in het algemeen (fauna, flora, diverse uitrustingen, enz.). Hij gebruikt het gehuurde overeenkomstig de bestemming ervan en als een verstandig en verantwoordelijk persoon.


De huurder dient de woning terug te geven in de staat waarin hij deze heeft ontvangen. Hij is verantwoordelijk voor eventuele schade aan de verhuurder.


Levendige feesten zoals studentengevechten, pantyverbranding, dansfeesten etc. zijn niet toegestaan.


ARTIKEL 9: KLACHTEN

Elke klacht dient binnen de 8 dagen na het einde van het verblijf per aangetekende brief of e-mail aan de verhuurder te worden overgemaakt. Bewijsstukken moeten worden bijgevoegd.


Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar de accommodatie gelegen is bevoegd.


ARTIKEL 9 bis: BEMIDDELING VAN DE FEDERATIE VAN GITES EN GASTENKAMERS VAN WALLONIË

Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen zullen zij hun klachten voorleggen aan het secretariaat van de Federatie van Gîtes en Bed & Breakfasts van Wallonië, die zal proberen een minnelijke oplossing voor te stellen.


Bij gebreke van overeenstemming tussen de partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar de accommodatie zich bevindt bevoegd en zullen zij het Belgische recht toepassen.


Deze clausule is enkel van toepassing op inrichtingen die lid zijn van de Federatie van Gîtes en Bed & Breakfasts van Wallonië, in volgorde van bijdrage.

 

ARTIKEL 10: CONTROLE VAN REIZIGERS

Verhuurder is gerechtigd de identiteit van alle bewoners van de accommodatie te controleren en vast te leggen conform de wet van 2007. De huurder dient een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) te overleggen. Te controleren bij de CGT


ARTIKEL 11: AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, wordt de huurder geacht kennis te hebben genomen van voormelde voorwaarden en alle clausules te hebben aanvaard, uiterlijk bij de onlineboeking, bij de betaling van de aanbetaling en/of het saldo van het verblijf, of bij de inbezitneming van het etablissement.


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINE VERKOOP VIA ORC1. Voorwerp

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online reserveringen die bij onze vestiging Clos du Ry de Snaye worden gemaakt met behulp van de Regionale Marketingtool (ORC).

De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Er is geen reservering mogelijk zonder dat de klant hiermee akkoord is gegaan. De klant heeft de mogelijkheid deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken.


2. Aanbiedingen

Al onze advertenties, webpagina's of aanbiedingen worden in goed vertrouwen en op basis van beschikbare gegevens opgesteld.De kaarten, foto's en illustraties zijn ter informatie en zijn niet contractueel. Ze kunnen worden gewijzigd voordat de reservering definitief wordt gemaakt. De klant geeft ons de toestemming om eventuele kennelijke materiële fouten in de informatie die wij hem meedelen, te corrigeren.


3. Prijs

De prijzen die op het moment van reserveren worden weergegeven, vormen de totale prijs van de verkochte dienst, inclusief belastingen, toeslagen en andere kosten. Eventuele toeslagen worden duidelijk aangegeven voordat u de dienst boekt.


De klant geeft ons toestemming om eventuele kennelijke prijsfouten te corrigeren.


 

4. Reservering

De klant kiest de diensten die op de regionale marketingtool worden gepresenteerd. Hij erkent de aard, bestemming en boekingsmethoden van de beschikbare diensten op de boekingstool te hebben gelezen en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben opgevraagd en verkregen om zijn reservering met volledige kennis van zaken te kunnen maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en de geschiktheid ervan voor zijn behoeften, zodat wij hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Aan het einde van het reserveringsproces wordt de reservering geacht door de klant te zijn aanvaard.5. Boekingsproces

Reserveringen gemaakt door de klant worden gemaakt via de elektronische reserveringsvoucher die online toegankelijk is op de reserveringstool.De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant verbindt zich ertoe om voorafgaand aan elke reservering alle gegevens in te vullen die nodig zijn voor de reservering. De klant certificeert de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie. Zodra de definitieve keuze van de te reserveren diensten is gemaakt, omvat de reserveringsprocedure de volgende stappen tot aan de validatie:

de invoering van de bankkaart in geval van een aanvraag tot garantie of vooruitbetaling, de raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot de dienst(en) en, ten slotte, de validatie van de reservering door de klant.
6. Bevestiging van ontvangst van de reservering

De reserveringstool bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant en bevestigt deze door onverwijld een e-mail te sturen. De bevestiging van de reservering per e-mail bevat een samenvatting van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de reservering en het adres van de vestiging waar de klant de reservering heeft gemaakt. Klant kan zijn klachten indienen.


7. Herroepingsrecht

Er wordt aan herinnerd dat, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht, de klant, indien het contract een specifieke datum of periode van uitvoering voorziet, niet het recht heeft om zich terug te trekken in geval van een reservering:

  • accommodatie anders dan voor woondoeleinden (bijvoorbeeld vakantieaccommodatie),

  • van vervoer,

  • autoverhuur,

  • catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten.


8. Respect voor privacy

Wij verzamelen uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (2016/679) (""AVG"").


De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw reservering en zijn essentieel voor het beheer en de levering van de diensten (artikel 6.1.b van voornoemd Reglement). Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens worden overgedragen aan onze partners, waaronder in het bijzonder Elloha.com die de reserveringstool beheert, aanbieders van onlinebetalingen en dienstverleners gevestigd in derde landen.Met name bij online betalingen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider aan de bank van het etablissement worden doorgegeven voor de uitvoering van het reserveringscontract. We maken alleen gebruik van partners die een beschermingsniveau garanderen dat consistent is met de principes die zijn vastgelegd in de AVG.


Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook door ons worden gebruikt om u onze promotionele of commerciële aanbiedingen per e-mail of post toe te sturen.


Wij bewaren uw gegevens gedurende een periode van 3 jaar na het laatste contact (e-mail, reservering, etc.).


Als persoon wiens gegevens worden verzameld, heeft u recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verzameling van uw gegevens.Deze rechten kunt u uitoefenen door ons een e-mail te sturen, waarin u uw naam, voornaam en adres vermeldt, evenals het onderwerp van uw correspondentie.


Uw klachten met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.